Posted by: ekolevizja | October 16, 2017

Dita Botërore e Ushqimit


Më 16 Tetor 1945, 42 vende vepruan Në Kebek, Kanada, për të krijuar Organizatën e Ushqimit dhe Agrikulturës të Kombeve të Bashkuara (FAO). Duke bërë këtë, ata morën një hap tjetër të rëndësishëm përpara në betejën e përhershme të njeriut kundra urisë dhe kequshqyerjes. Përmes krijimit të FAO-së ata ofruan veten dhe shumë kombe të tjera që do të hynin në Organizatë, me një mekanizëm përmes së cilës Vendet Anëtare duhet të merren me një sërë problemesh që janë shqetësim i madh për te gjithë vendet dhe të gjithë njerëzit.
Kështu, FAO u themelua në vitin 1943 në SHBA gjatë Konferencës së Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Agrikulturë dhe u formua zyrtarisht gjatë Sezonit të Parë në Konferencën e FAO-së, e mbajtur në Kebek, Kanada, në vitin 1945.

Objektivat e Ditës Botërore të Ushqimit janë:
• të inkurajojë vëmendjen për prodhimin e ushqimit bujqësor dhe të stimulojë përpjekjet kombëtare, dypalëshe, shumëpalëshe dhe joqeveritare për këtë qëllim;
• të inkurajojë bashkëpunimin ekonomik dhe teknik midis vendeve në zhvillim;
• të inkurajojë pjesëmarrjen e popullatës rurale, veçanërisht grave dhe kategorive më pak të privilegjuara, në vendimet dhe aktivitetet që ndikojnë në kushtet e tyre të jetesës;
• rritja e ndërgjegjësimit të publikut për problemin e urisë në botë;
• të promovojë lëvizjen e teknologjive në zhvillim të botës; dhe
• forcimi i solidaritetit ndërkombëtar dhe kombëtar në luftën kundër urisë, kequshqyerjes dhe varfërisë dhe tërheqjen e vëmendjes në arritjet në zhvillimin e ushqimit dhe bujqësisë.

Gjithashtu është një ditë për të festuar përparimin që kemi bërë tashmë drejt arritjes së #ZeroUri.

Pse duhet të kujdesemi për Ditën Botërore të Ushqimit dhe #ZeroUri?
• E drejta për ushqim është një e drejtë themelore e njeriut.
• Investimi në sistemet ushqimore të qëndrueshme dhe zhvillimi rural nënkupton adresimin e disa prej sfidave kryesore globale – nga ushqyerja e popullsisë në rritje në botë për të mbrojtur klimën globale dhe trajtimin e disa prej shkaqeve kryesore të migracionit dhe zhvendosjes.
• Arritja e 17 Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm nuk mund të ndodhë pa i dhënë fund urisë dhe pa pasur sisteme bujqësore dhe ushqimore të qëndrueshme dhe elastike, të pajtueshme me klimën, që ofrojnë për njerëzit dhe planetin.
• Arritja e #ZeroUri është e mundur: nga 129 vendet e vëzhguara nga FAO, 72 kanë arritur tashmë objektivin e përgjysmimit të përqindjes së njerëzve që vuajnë nga uria deri në vitin 2015; gjatë 20 viteve të fundit, gjasat e një fëmije që vdes para moshës pesë vjeçare janë pothuajse të prerë përgjysmë, me rreth 17,000 fëmijë të shpëtuar çdo ditë; Shkalla e varfërisë ekstreme është shkurtuar në gjysmë që nga viti 1990.

Migrimi dhe Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm

Migrimi është pjesë e procesit të zhvillimit pasi ekonomitë i nënshtrohen transformimit strukturor dhe njerëzit kërkojnë mundësi më të mira punësimi brenda dhe jashtë vendit. Sfida është që të adresohen drejtuesit strukturorë të lëvizjeve të mëdha të njerëzve për të bërë migrimin e sigurt, të organizuar dhe të rregullt. Në këtë mënyrë, migrimi mund të kontribuojë në rritjen ekonomike dhe të përmirësojë sigurinë ushqimore dhe jetesën rurale, duke avancuar progresin e vendeve në arritjen e Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm.

Përshtati nga Origjinali: Klara Leka

Advertisements
Posted by: ekolevizja | October 13, 2017

Dita Ndërkombëtare për Reduktimin e Katastrofave

Tema: Dita Ndërkombëtare për Reduktimin e Katastrofave
Data: 13 Tetor 2017
Nga: CNVP – Ndërtimi i një mjedisi ekonomik më të gjelbër (Building a Greener Economic Environment)

Dita Ndërkombëtare për Reduktimin e Katastrofave filloi në vitin 1989 pas një thirrjeje nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së, të një dite për të promovuar një kulturë globale të reduktimit të rrezikut nga katastrofat. E mbajtur çdo 13 tetor, Dita Ndërkombëtare për Reduktimin e Katastrofave feston globalisht mënyrën se si njerëzit dhe komunitetet po reduktojnë ekspozimin e tyre ndaj katastrofave. Gjithashtu rrit vetëdijen për rëndësinë e zvogëlimit të rreziqeve me të cilat ballafaqohen.

Strategjia Ndërkombëtare e OKB-së për Reduktimin e Katastrofave pasqyron një ndryshim të madh nga reagimi ndaj katastrofës në parandalimin e katastrofave, si një komponent integral i zhvillimit të qëndrueshëm. Qëllimi është reduktimi i humbjeve njerëzore, sociale, ekonomike dhe mjedisore për shkak të rreziqeve natyrore, ndryshimeve klimatike, mjedisit dhe kushteve ekstreme të motit, si dhe fatkeqësive teknologjike.

Dita Ndërkombëtare për Reduktimin e Katastrofave është një mundësi për të njohur progresin substancial në reduktimin e rrezikut nga katastrofat dhe humbjet në jetën, mjetet e jetesës dhe shëndetin, si dhe në pasuritë ekonomike, fizike, sociale, kulturore dhe mjedisore të personave, komuniteteve dhe vendeve. Një rezultat i tillë është qëllimi i Strukturës Sendai për Reduktimin e Rrezikut të Katastrofave, i cili u miratua në Konferencën e Tretë Botërore të OKB-së për Reduktimin e Rrezikut nga Katastrofa, në Japoni, në mars të vitit 2015. Nga shtatë objektivat e tij, 2017 fokusohet në Planin B – reduktimin e numrit të njerëzve të prekur nga katastrofat deri në vitin 2030.

CNVP është një organizatë udhëheqëse ndërkombëtare e shoqërisë civile që është aktive në të gjashtë vendet e Ballkanit. Ajo përdor analiza të bazuara në dëshmi për të përmirësuar jetesën e qëndrueshme të komuniteteve rurale të prekura nga procesi i vazhdueshëm i ndryshimeve mjedisore dhe klimatike. Ajo kërkon të ndërtojë një ambient më të gjelbër ekonomik dhe të kontrollojë shfrytëzimin e paqëndrueshëm të burimeve natyrore, si dhe të përmirësojë menaxhimin e zvogëlimit të rrezikut nga katastrofat.

Katër vlerat thelbësore të CNVP-së përqëndrohen në:
• Gjelbërim – duke ndërhyrë për të ndërtuar një ambient më të gjelbër ekonomik
• Pastrim – promovimi i energjisë së rinovueshme dhe përmirësimi i menaxhimit të mbeturinave
• Shqyrtim – vepron në Hapësirën e Lagjeve Evropiane dhe Ballkanase
• Mbështetje – përmirësimin e efikasitetit të ofrimit të shërbimeve në mënyrë të vazhdueshme dhe sistematike

CNVP po kërkon të identifikojë OSHC-të që janë aktive në Hapësirën e Lagjeve Evropiane, Kaukazin dhe Turqinë me të cilat ajo mund të bashkëpunojë për të ndërtuar një mjedis më të gjelbër ekonomik, duke përfshirë zvogëlimin dhe menaxhimin e rrezikut nga katastrofat.

Posted by: ekolevizja | October 9, 2017

Java Evropiane e Pyjeve

Tema: Java Evropiane e Pyjeve.
Data: 9-13 Tetor 2017
Nga: CNVP- Ndërtimi i një mjedisi ekonomik më të gjelbër (Building a Greener Economic Environment)
Java Evropiane e Pyjeve do të mbahet në Varshavë gjatë periudhës 9-13 tetor 2017. Fillimisht është festuar në vitin 2008, ajo ofron një mundësi për të rritur dukshmërinë e sektorit pyjor dhe për të ndikuar në diskutimet pan-evropiane dhe globale lidhur me pyjet.

Tema e këtij viti – Pyjet, e mira jonë e përbashkët – do të nxjerrë në pah kontributin që pyjet evropiane i japin jetës së njerëzve: sigurimi i drurit, produkteve pyjore jo drusore dhe biomasës së drurit (për energji të rinovueshme); nxitja e furnizimit me ujë të freskët; dhe mbrojtjen e mjedisit.
Pyjet mbulojnë më shumë se një të tretën e sipërfaqes së tokës të Evropës dhe zona pyjore e saj vazhdon të rritet. Pyjet e menaxhuara në mënyrë të qëndrueshme ndihmojnë për të ngadalësuar efektet e ndryshimeve klimatike dhe për të zvogëluar emetimet e gazrave serrë në atmosferë. Sekuestruesit e biomasës pyjore evropiane kanë një mesatare prej 719 milion ton CO2 çdo vit, që korrespondon me rreth 9% të emetimeve neto të gazeve serrë të Evropës. Përveç kësaj, produktet pyjore ofrojnë një burim natyror dhe të rinovueshëm të karbonit neutral.

Politika e pyjeve në Evropë ka një fokus të fortë në biodiversitetin. Gjatë 15 viteve të fundit, zona e Evropës e pyjeve të mbrojtura është rritur çdo vit me gjysmë milioni hektarë.

CNVP është një organizatë udhëheqëse ndërkombëtare e shoqërisë civile që është aktive në të gjashtë vendet e Ballkanit. Ajo përdor analiza të bazuara në dëshmi për të përmirësuar jetesën e qëndrueshme të komuniteteve rurale të prekura nga procesi i vazhdueshëm i ndryshimeve mjedisore dhe klimatike brenda një kuadri politikash të pranimit në BE.

Fushat kryesore të fushës së interesit të CNVP: ndryshimi i klimës, mjedisi, biodiversiteti dhe menaxhimi i balancuar i burimeve natyrore; zhvillimi agro-rural, përfshirë zhvillimin e zinxhirit të vlerave të energjisë bujqësore, pyjore dhe të drurit; mobilizimi i komunitetit dhe qeverisja e përmirësuar; energjia e rinovueshme dhe menaxhimi i mbeturinave; si dhe menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve, duke përfshirë: sisteme shumëfunksionale për fermerët; zhvillimin e pyjeve në shkallë të vogël, private dhe komunale; qeverisja e pyjeve dhe reforma legjislative; politika pyjore e bazuar në dëshmi; dhe menaxhimin e decentralizuar të pyjeve, duke përfshirë menaxhimin e përbashkët të pyjeve.

CNVP po kërkon të identifikojë OSHC-të që janë aktive në Hapësirën e Lagjeve Evropiane , Kaukazin dhe Turqinë me të cilat ajo mund të bashkëpunojë për të ndërtuar një mjedis më të gjelbër ekonomik, përfshirë përdorimin e menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve të përmirësuar.

Older Posts »

Categories