Posted by: ekolevizja | June 3, 2019

THIRRJE E HAPUR PËR PROJEKT PROPOZIME

Mbështetje për organizatat e shoqërisë civile në kuadër të projektit GEAR – Ekonomia e Gjelbër për një Zhvillim Rajonal

Numri i referencës i thirrjes: GEAR / 2017 / 394-354 / Al

Qendra mjedisore EDEN shpall Thirrjen për Projekt Propozime, në kuadër të skemës së granteve të projektit GEAR- “Ekonomia e Gjelbër për një Zhvillim Rajonal”, me qëllim mbështetjen e organizatave lokale të shoqërisë civile në rritjen e kontributit të tyre në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të Programit të Shoqërisë Civile dhe Medias 2016-2017!

Afati i fundit për dorëzimin e projekt propozimeve është 3 Korrik 2019, ora 16:00.

Organizatat e regjistruara në përputhje me ligjet ekzistuese në Shqipëri, të cilat plotësojnë kushtet e mëposhtme kanë të drejtë të aplikojnë në kuadër të kësaj Thirrje:

• Të jenë persona juridikë dhe
• jo fitimprurës dhe
• Të jenë organizata të shoqërisë civile dhe
• të jenë shtetas Shqiptar
• Të jenë drejtpërdrejt përgjegjës për përgatitjen dhe menaxhimin e projektit dhe
• Të jenë të regjistruar 6 muaj para afatit të fundit për dorëzimin e projekt propozimeve.
• Të jenë drejtpërdrejt përgjegjës për përgatitjen dhe menaxhimin e projektit me bashkë-aplikantin e tyre që nuk vepron si ndërmjetës.
• Që punon në fushat e mëposhtme: Zhvillimi i qëndrueshëm, mbrojtja e mjedisit dhe ndryshimet klimatike, zhvillimi socio-ekonomik, arsimi, politikat dhe shërbimet sociale, puna rinore dhe politikat, vullnetarizmi, zhvillimi rural dhe të ngjashme.

Shënim: Organizatat që përfitojnë nga programet shumëkombshe për Aftësimin e Shoqërisë Civile (p.sh. përfituesit e granteve operative (Vendimi Zbatues i Komisionit C (2012) 5705, Referenca e Thirrjeve: EuropeAid / 136034 / C / ACT / Multi) dhe përfituesit e granteve afatgjata C (2014) 9571, Referenca e Thirrjeve: EuropeAid / 150147 / DH / ACT / PRAREG) nuk janë të pranueshëm si aplikantë kryesor në këtë Thirrje për Propozime. Ata mund të marrin pjesë vetëm si Bashkë-aplikant.

Udhëzimet për aplikantët me anekset, duke përfshirë dokumentet që duhet të plotësohen për aplikim me projekt propozimin dhe dokumentet për informacion, janë në dispozicion në zyrat e Qendrës EDEN në adresën: Rr: “Bogdanët”, Pall. 7 katësh, Kati 4, Ap.33 Njësia administrative 10, Kodi postar 1025, Tiranë, Shqipëri, si dhe në faqen http://www.eden-al.org.

Ky dokument u prodhua me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij dokumenti është përgjegjësi e Qendrës EDEN dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

Advertisements

Fushata “Gjurma ushqimore për të ardhmen” është një fushatë e re e cila synon të evidentoj se një nga kontribuesit më të mëdhenj në ndryshimet klimatike është sistemi ynë ushqimor.

Çfarë është gjurma ushqimore? Ajo mat impaktet mjedisore të lidhura me rritjen, prodhimin, transportimin dhe ruajtjen e ushqimit tonë – nga burimet natyrore të konsumuara, deri te ndotja e prodhuar dhe gazrat serë të emetuara.

Nëpërmjet kësaj fushate, Rrjeti i Ditës së Tokës synon të krijojë ushqime me impakt të ulët në mjedis, të shëndetshme, të arritshme dhe të përballueshme për të gjithë dhe për planetin. Për të realizuar këtë vizion, ne duhet të unifikojmë lëvizjet tona, të dëgjojmë perspektiva të ndryshme dhe të ngremë zërin ndaj atyre që ndikojnë më shumë në ndryshimet klimatike!

Fushata e gjurmës ushqimore, do të frymëzoj politikanët dhe individët për të realizuar përmirësimet e nevojshme, për sistemin tonë ushqimor dhe politikat përmes ndryshimeve institucionale dhe individuale.
Ndërsa ne të gjithë duhet të punojmë për të zvogëluar gjurmët tona ushqimore, ka shumë faktorë, duke përfshirë qasjen, përballueshmërinë, shëndetin dhe kulturën që ndihmojnë në marrjen e vendimeve për atë që hamë.

Vizioni ynë është: ushqime me impakt të ulët në mjedis, ushqim i shëndetshëm, i arritshëm dhe i përballueshëm për të gjithë dhe për planetin!

Nga: Earth Day Network (Rrjeti i Ditës së Tokës)

Posted by: ekolevizja | May 17, 2019

Mbroni speciet -Dita e Specieve të Rrezikuara 17 Maj

Ne po përballemi me një krizë globale të zhdukjes së specieve, e cila po kërcënon shëndetin e planetit dhe gjithë njerëzimit. Veprimet individuale janë vendimtare në ngadalësimin e rënies së specieve, duke sjellë ndryshime të qëndrueshme dhe ndikuese për sot dhe të ardhmen.

Dita e Specieve të Rrezikuara filloi në vitin 2006, me një rezolutë të Senatit të SHBA. Koalicioni i Specieve të Rrezikuara ka punuar për të rritur ndërgjegjësimin dhe ka ndërmarrë veprime konkrete për minimizimin e kësaj problematike. Në Ditën e Specieve të Rrezikuara, Koalicioni i Specieve të Rrezikuara po feston arritjet dhe po inkurajon veprimet për të shpëtuar speciet e rrezikuara dhe të kërcënuara.

17 maj 2019, shënon vitin e 14-të, në të cilën kjo ditë festohet. Kjo ditë sjell në vemendje, se vetëm duke punuar së bashku dhe duke ndërmarrë veprime individuale, ne mund ta ndalim rrjedhën e zhdukjes së specieve dhe të ruajmë trashëgiminë tonë natyrore për gjeneratat e ardhshme!

« Newer Posts - Older Posts »

Categories