Posted by: ekolevizja | May 10, 2018

VKM mbi menaxhimin e integruar të burimeve ujore

pus

Projektvendim për miratimin e procedurave, dokumentacionit që duhet të plotësojnë subjektet vetdeklaruese të cilët shfrytëzojnë ujërat nëntokësore pa u pajisur me leje apo autorizim dhe përcaktimin e kushteve të posaçme, afatit të vlefshmërisë, procedurave të shqyrtimit të vendimmarrjes për pajisjen e subjekteve vetdeklaruese me leje apo autorizim.

Individët ose bizneset të cilët aktualisht kanë puse uji të hapura duhet të bëjnë deklarimin e shfrytëzimit të burimeve ujore. Procedura e ndjekur do të kaloj në 4 faza: vetdeklarimi, konstatimi në terren, plotësimi dokumentacionit dhe vendimmarrja, e cila do ketë kosto 0 lek.

Nga diskutimet u kërkua që të bëhen analizat e ujit në qoftë se do të përdoret për ujë të pijshëm, gjithashtu duhet të ketë një normë të caktuar të përdorimit të këtyre burimeve, veçanërisht për bizneset të cilat duhet të deklarojnë që këto ujëra janë të përdorura ose të ndotura.

Organet kompetente përgjegjëse janë: Këshilli Kombëtar i Ujit, Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, Zyra e Administrimit të Basenit Ujor, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar dhe Instituti i Shëndetit Publik.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: