Posted by: ekolevizja | December 11, 2014

Dëgjesë publike mbi menaxhimin e parkut të Bredhit të Hotovës

Nga Rita Strakosha

Fotoja e parkut kombetar Bredhi i Hotoves

Ministria e Mjedisit organizoi sot dëgjesë publike për draft-planin e menaxhimit të Parkut Kombëtar të Bredhit të Hotovës, i cili u prezantua nga Odeta Qato, drejtore e biodiversitetit.

Draft-Plani i Menaxhimit përshkruan zonën e mbrojtur, florën dhe faunën e saj, nivelet e mbrojtjes, si dhe autoritetet përgjegjëse për ta mbrojtur.

Si e re në menaxhimin e parkut u identifikua fakti se nga viti 2015 ai do të administrohet nga një strukturë e posaçme në nivel qarku dhe jo nga drejtoria pyjore. Pjesëmarrësit në takim identifikuan si problematikë të parkut ndërtimin e HEC-eve dhe monitorimin e funksionimit të tyre, kapacitetin e kufizuar të rojeve për të vepruar kundër shkelësve, mungesën e një kadastre të azhornuar pyjore me informacion mbi pyjet shtetërorë, komunalë dhe privatë; dëmtimin e monumenteve të kulturës (si Ura e Bakos) nga kërkuesit e thesareve; gjuetinë e paligjshme e cila vazhdon me gjithë moratoriumin e gjuetisë, mosshfrytëzimin e kapaciteteve të tij për turizëm siç ndodh në parqet kombëtare fqinje etj.

Sipas Z. Pashim Memusha, nga këshilli i qarkut të Përmetit, parku është mbrojtur nga shpyllëzimi vetëm në sajë të banorëve të përkushtuar të zonës. Parku ka thesare biodiversiteti të pazbuluara, të cilat mund të shfrytëzohen për shtimin e turizmit. Një ide e tij për zhvillimin e parkut është shtimi i kullotave për dhitë e egra, duke kaluar disa kullota komunale në administrim të parkut, në këmbim të ofrimit të mundësive të tjera për komunat. Një masë e tillë do të shtonte popullatën e dhive, si dhe të kaprojve. Nëse sot duhet 1 muaj vëzhgim i vazhdueshëm për të zbuluar një dhi të egër në park, masa do të sillte dukjen e përditshme të tyre afër shtigjeve turistike.

Znj. Rita Strakosha, nga Ekolëvizja, ngriti si problematikë për planin e menaxhimit, që të sqarohet në të se në cilat zona të parkut lejohet ndërtimi dhe në cilat jo, duke interpretuar dhe VKM-në mbi shpalljen e parkut. Aktualisht në park janë ndërtuar HEC-e dhe rrugë, nesër mund të ndërtohen pallate nëse legjislacioni është i paqartë.

Në lidhje me HEC “Lengarica”, i ndërtuar në hyrje të Kanionit të Lengaricës, monument natyror, Znj. Qato deklaroi se autoriteti që vendos për ndërtimin e HEC-eve është Këshilli i Rregullimit të Territorit, dhe jo Ministria e Mjedisit. “Leja mjedisore nuk është mekanizëm frenues, por rregullues” deklaroi znj. Qato.

Mbi planet e menaxhimit të parqeve kombëtare u debatua dhe në parlament në verë, ku deputeti Besnik Bare deklaroi se nëse ministria e mjedisit nuk orientohet drejt rritjes së statusit të menaxhimit të këtyre zonave, atëhere “ato do të mbeten në letër, as të mbrojtura, dhe nuk do të kenë ndonjë vlerë”.

 

 

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: